دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدجمال   هاشمی هزاوه

پست الکترونیکی : j-hashemi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : قارچ شناسی دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی قارچ شناسی دامپزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/07/01

سیدجمال هاشمی هزاوه

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^